Linkovi EU

INSTITUCIJE EU: 

Evropska komisija

Delegacija Evropske unije u BiH

Europska unija on line

Savjet ministara EU 

Evropski sud pravde

Evropski revizioni sud

Evropska centralna banka

Evropska banka za obnovu i razvoj 

Evropska investiciona banka 

ISTRAŽITE EVROPU:

Evropska mreža preduzetništva

Evropska mreža preduzetništva (Enterprise Europe Network) je najveća mreža za poslovnu podršku koja nudi sveobuhvatnu pomoć malim i srednjim preduzećima u EU i šire.

Finansiranje iz budžeta EZ 

Komisija svake godine dodeljuje određena sredstva u formi donacija kako bi se realizovala politika EU. Finansiranje se najčešće obavlja u formi posebnih namejnskih programa, kojima pod posebnim uslovima mogu imati pristup i zemlje koje nisu članice EU.

EUR-Lex

EUR-Lex - pruža direktan pristup zakonskim aktima Evropske unije.

EuropeAid 

EuropeAid (European Commission, Development and Cooperation) - Glavni odbor Evropske komisije zadužen za implementaciju programa i projekata u cijelom svijetu.

Eurodesk 

Brza dostupnost informacijama EU 

TED

TED je info tačka o tenderima. Ovdje možete naći pozive i informacije o tenderima, u svim članicama EU i evropskog ekonomskog prostora.

NCP FP BiH - Razvojem Sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška, BiH istraživačima i istraživačkim institucijama, pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj - FP7

EU I BIH:

Direkcija za evropske integracije BiH

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Vlada Republike Srpske

Privredno predstavništvo Republike Srpske u Briselu, Kraljevina Belgija

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Vlade Republike Srpske

FONDOVI I PROGRAMI EU:

IPA

FP7

Okvirni program za konkurentnost i inovacije - CIP

TAIEX

PROGRESS programme

CBIB (Cross BorderInstitution Building) - Projekat zajačanjekapaciteta institucijaza prekograničnu saradnju