RSS

Obaveza registrovanja u EORI sistem privrednih subjekata iz trećih zemalja

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini dostavila je Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Privrednoj komori Republike Srpske akt Evropske komisije o obavezi registrovanja u EORI sistem (identifikacija i registracija privrednih subjekata), privrednih subjekata iz trećih zemalja.

Ovim aktom Uprava za indirektno oporezivanje BiH, zamoljena je da obavijesti privredne subjekte iz BiH koji ostvaruju poslovne odnose sa članicama Evropske unije, da će ulaskom Republike Hrvatske, sredinom 2013. godine, u članstvo EU, granica Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom postati vanjska granica EU prema trećim državama, te da navedeno stvara obavezu pribavljanja EORI broja.

U skladu sa ovim, bosanskohercegovački privredni subjekti, koji do sada nisu stekli EORI broj, moraju ispuniti obavezu registrovanja u EORI sistem privrednih subjekata prije nego što pokrenu jednu od slijedećih poslovnih aktivnosti u EU:

a)     podnošenje zbirne deklaracije (npr. zbirna deklaracija za privremeno skladištenje) ili carinske deklaracije (osim carinskih deklaracija za postupak privremenog uvoza ili u skladu sa članovima od 225. do 238. CCIP-a[1] i carinske deklaracije koja je izdata za postupak privremenog uvoza (npr. za potrebe izložbe, ili ponovnog izvoza privremeno uvezene robe u skladu sa članom 137 CC-a (Carinskih propisa);

b) podnošenje izlazne ili ulazne deklaracije;

c) korištenje usluge privremenog skladištenja u skladu sa članom 185. CCIP-a;

d) podnošenje zahtjeva za dobijanje ovlaštenja u skladu sa članom 324. stav a) ili 372. CCIP-a;

e) podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o statusu ovlaštenog privrednog subjekta u skladu sa članom 14. stav a) CCIP-a.

Pokretanjem jedne od gore navedenih poslovnih aktivnosti, privredni subjekti registrovani na teritoriji Bosne i Hercegovine, a koji do sada ne posjeduju EORI broj, obavezni su da samo jedanput (prvi put) podnesu zahtjev za izdavanje broja koji nakon toga mogu koristiti za sve carinske postupke na području cijele Europske unije. Zahtjev se upućuje nadležnim organima u zemlji članici u kojoj će prvo pokrenuti jednu od navedenih aktivnosti.

Podnošenjem zahtjeva za dobijanje EORI broja prije otpočinjanja carisnkog postupka u EU, ubrzava se proces carinjenja i sprječava blokiranje carinskih deklaracija i ulaznih/izlaznih zbirnih deklaracija.

Spisak organa zaduženih za izdavanje EORI broja u svakoj zemlji članici objavljen je na Internet stranici DG TAXUD (Generalne direkcije za poresku i carinsku uniju), u najnovijoj informaciji o primjeni EORI sistema u pojedinim državama:
http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/who_is_concerned/index_en.htm

Dodatne informacije dostupne su u Smjernicama u EORI sistemu, koje su objavljene na navedenoj internet stranici i u kursu elektronskog učenja o EORI sistemu (eLearning course):

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/eori/index_en.htm

[1] Prečišćena verzija Uredbe (EEZ) br. 2454/93 kojom se određuju propisi za provođenje Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 kojom se donose Carinski propisi Zajednice, mogu se pronaći na: http://eur-!ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1993R2454:20090701:EN :PDF


Privredna komora Republike Srpske
Objavljeno: 17.02.2012
Kategorija: Aktuelno