RSS

,,SIDESA'' d.o.o. u stečaju

,,SIDESA'' d.o.o. u stečaju, Živinice bb, KNEŽEVO

Na osnovu člana 105,106 i 107 Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl. Glasnik RS 26/10), Odluke skupštine povjerilaca od 12.11.2012.godine, stečajni upravnik donosi zaključak kojim objavljuje:

OGLAS ZA PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE

IMOVINE PUTEM II LICITACIJE

A ZEMLJIŠTE, OBJEKTI I OPREMA PILANE I SUŠARE, u Živinicama bb, Opština Kneževo, Katastarski srez Kotor Varoš, Katastarska opština Živinice, PL broj: 499/5, br.parcele 18/85, površina zemljišta 2.300 m2, površina objekata 461 m2, brenta 1400, ESTONYELEC i ostalo po spisku – ukupna procjenjena vrijednost je 328.786,67 KM

B ZEMLJIŠTE, OBJEKTI I OPREMA STOLARIJE I ZAJEDNIČKIH SLUŽBI, u Živinicama bb, Opština Kneževo, Katastarski srez Kotor Varoš, Katastarska opština Živinice, PL broj: 499/5, br.parcele 22/2, površina zemljišta 1.236 m2, površina objekta 1.176,10 m2, oprema 39 strojeva po spisku – ukupna procjenjena vrijednost je 983.195,17 KM

01. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije dana 21.03.2013.godine (četvrtak) u 13,00 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ulica Gundulićeva 108 – soba za licitaciju.

02. Imovina se ne može prodati ispod 30% procjenjene vrijednosti.

03. Pokretna imovina se prodaje po principu viđeno kupljeno u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se nalazi u momentu prodaje i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

04. Nepokretnosti se prodaju po principu viđeno kupljeno u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se ta imovina nalazi u momentu prodaje i na kupca prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

05. Kupac snosi sve troškove vezane za prenos imovine.

06. Javna prodaja će se održati i ako prisustvuje samo jedan ponuđač.

07. Učesnici licitacije moraju prethodno položiti depozit u iznosu od 10% procjenjene vrijednosti najkasnije do 14.12.2012.god., na žiro račun broj 551710 22489 167 87.

08. Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista tri najpovoljnija ponuđača i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču. Ukoliko najpovoljniji ponuđač odustane od uplate izlicitirane cijene i istu ne uplati u roku od 30 dana od dana uručenja zaključka, nema pravo na povrat depozita a drugi ponuđač će biti proglašen kupcem. Isto vrijedi i za drugog i trećeg najpovoljnijeg ponuđača.

09. Učestvovati na licitaciji mogu fizička lica sa ličnom kartom ili po punomoći sa ličnom kartom, a pravna lica uz ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji pravnog lica i ličnom kartom odgovornog lica ili opunomoćenika.

10. Imovina se može pogledati petkom i subotom od 11-14 sati uz prethodnu najavu na tel. 065 520 033. Zainteresovani kupci mogu zatražiti dodatne informacije i spisak opreme putem e maila: slobo.marjanovic@gmail.com

11. Na licitaciji ne mogu učestvovati dužnici stečajnog dužnika niti subjekti u sporu.

12. Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika i Suda, u dnevnom listu Glas Srpske, te veb stranicama: www.komorabl.inecco.net, www.komorars.ba i www.komorabih.ba.

 

                                                            Stečajni upravnik: Slobodan Marjanović, dipl.oec.

Privredna komora Republike Srpske
Objavljeno: 19.02.2013
Kategorija: Tenderi